دانلود با لینک مستقیم فایل(نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان آشتیان)

دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان آشتیان، توضیحات: نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند. نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شنقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان آشتیان|34010279|zqj|لایه مدل رقومی ارتفاعی آشتیان,نقشه رستری DEM آشتیان,نقشه DEM آشتیان,نقشه مدل رقومی ارتفاعی آشتیان,نقشه DEM شهرستان آشتیان,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان آشتیان,نقشه رستری ارتفاع شهرستان آشتیان,دانلود لایه مدل رقومی ارتفاعی آشتیان
نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان آشتیان

دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان آشتیان،توضیحات:

نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند.

نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و ...) استفاده می شود.

اندازه سلول ها: 0.00083333333, 0.00083333333