دانلود با لینک مستقیم فایل(تحقیق پياده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402)

دانلود تحقیق با موضوع پياده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402، در قالب word و در 101 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمه ۴فصل ۱ : بررسی و مدل سازی سیگنال صحبت۱-۱- معرفی سیگنال صحبت ۱-۲- مدل سازی پیشگویی خطی ۱-۲-۱- پنجره کردتحقیق پياده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402|35011276|zqj|کدينگ و فشرده سازی صحبت , پياده سازی بلادرنگ , DSP , TMS320C5402 , برد DSK
تحقیق پياده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402

دانلود تحقیق با موضوع پياده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402،در قالب word و در 101 صفحه، قابل ویرایش، شامل:
مقدمه ۴فصل ۱ : بررسی و مدل سازی سیگنال صحبت۱-۱- معرفی سیگنال صحبت ۱-۲- مدل سازی پیشگویی خطی ۱-۲-۱- پنجره کردن سیگنال صحبت ۱-۲-۲- پیش تاکید سیگنال صحبت ۱-۲-۳- تخمین پارامترهای LPC
فصل ۲ : روش ها و استانداردهای کدینگ صحبت۲-۱- مقدمه ۲-۲- روش های کدینگ ۲-۲-۱- کدرهای شکل موج ۲-۲-۲- کدرهای صوتی ۲-۲-۳- کدرهای مختلط الف- کدرهای مختلط حوزه فرکانس ب- کدرهای مختلط حوزه زمان
فصل ۳ : کدر کم تاخیر LD-CELP3-1- مقدمه ۳-۲- بررسی کدرکم تاخیر LD-CELP 3-2-1- LPC معکوس مرتبه بالا ۳-۲-۲- فیلتر وزنی شنیداری ۳-۲-۳- ساختار کتاب کد ۳-۲-۳-۱- جستجوی کتاب کد ۳-۲-۴- شبه دیکدر ۳-۲-۵- پست فیلتر فصل ۴ : شبیه سازی ممیزثابت الگوریتم به زبان C4-1- مقدمه ۴-۲- ویژگی های برنامه نویسی ممیزثابت ۴-۳- ساده سازی محاسبات الگوریتم ۴-۳-۱- تطبیق دهنده بهره ۴-۳-۲- محاسبه لگاریتم معکوس ۴-۴- روندنمای برنامه ۴-۴-۱- اینکدر ۴-۴-۲- دیکدر فصل ۵ : پیاده سازی الگوریتم برروی DSP5-1- مقدمه ۵-۲- مروری بر پیاده سازی بلادرنگ ۵-۳- چیپ های DSP 5-3-1- DSP های ممیزثابت ۵-۳-۲- مروری بر DSP های خانواده TMS320 5-3-2-1- معرفی سری TMS320C54x 5-4- توسعه برنامه بلادرنگ ۵-۵- اجرای برنامه روی برد توسعه گر C5402 DSK 5-5-1- بکارگیری ابزارهای توسعه نرم افزار ۵-۵-۲- استفاده از نرم افزارCCS 5-5-3- نتایج پیاده سازی ۵-۶- نتیجه گیری و پیشنهاد – ضمائم– ضمیمه (الف) : دیسکت برنامه های شبیه سازی ممیز ثابت به زبان C وپیاده سازی کدک به زبان اسمبلی– ضمیمه (ب) : مقایسه برنامه نویسی C و اسمبلی – مراجع


مطالب دیگر:
توصيف عكستیرهامعماری تیموریانچالشهاي مسكن و تراكم ساختمانيخاکخرپاهاخواص نفتنقش و كاربرد انرژي هسته اي در كشاورزيخاك و زراعت 65 صفحهآبياري قطره اي نهاییاصلاح نژاد زنبور عسلاصول و روشهای آبیاری 51 صفحهپرورش زنبور عسلاصول کشت خیار گلخانه ای 80 صفحهبيماري هاي گياهان زينتيبيوشيمي ذرت 66 صفحهنگهداری سیب در سرد خانهکامبوجا (قارچ معجزه گر) 43 صفحهخواص خاك 16 صفحهزراعت غلات 104 صطرح توجیهی گاو داری شیری پنجاه راسیبیماری های مشترك بین انسان وحیواناسهال ويروسي گاو 10 صفحهاثر فرسایش برحاصلخیزی خاک 18 صفحهآفات و بيماري گياهان – نگهداري فضاي سبز